Home> News >    Newsletter: En oppdatering fra CEO i ININ Group
08 November 2023

Newsletter: En oppdatering fra CEO i ININ Group

Home> News >    Newsletter: En oppdatering fra CEO i ININ Group

Kjære medeiere, samarbeidspartnere og kolleger,

Det er med glede og entusiasme jeg gir denne oppdateringen. ​

Så langt i 2023 har det skjedd mye, såpass mye at vi mener det er på sin plass med en liten oppsummering med mål om å gi dere alle et godt innblikk i ININ Group før den kommende kvartalsoppdateringen den 21. november. Vi anbefaler deg å følge vår livesending den 21. november for å få full status på utviklingen i ININ. Det er mye spennende å fortelle.

ININ Group er med å bygge, utvikle og ta vare på infrastruktur i Norden. Vi er faktisk en viktig del av det grønne skiftet, og vi i ININ er svært stolte av den posisjonen vi har oppnådd og den jobb våre medarbeidere gjør hver eneste dag. Med mer enn 600 dyktige medarbeidere som hver eneste dag jobber for å sørge for trygg og forbedret infrastruktur både i Norge og Sverige, har vi sikret en sterk posisjon innen fire viktige infrastruktursegmenter som vi skal få presentere nærmere her.

Vi har alle sett hvordan økte renter og uro i verden skaper usikkerhet i en rekke bransjer. Vi får stadig spørsmål om hvordan den uro påvirker våre enheter og de markeder vi er i.  Vi er både takknemlige og ydmyke for at vi er så heldige å operere i et marked som faktisk opplever sterk etterspørsel og vekst. Satsningen på infrastruktur er betydelig og økende. ININ er godt posisjonert i et marked med forutsigbarhet, høy aktivitet og sterk satsning, til tross for den store uroen i verden.​

ININ Group 

Som du vet, er ININ Group et notert investeringsselskap som bygger, utvikler og konsoliderer selskaper med spesialkompetanse innen bygging og vedlikehold av kritisk infrastruktur.

Vi har en struktur som ligner på Private Equity (PE), med et managementselskap (ICP) som forvalter og leder ININ og de investeringene ININ gjør. ICP administrerer investeringene i nært samarbeid med ledelsen for hver enkelt plattform.

ININ og ICP vil tilby en rekke tjenester til hver plattform for å dyrke fellesskapet, fremme vekst og samarbeid på tvers av plattformene, og samtidig dra nytte av gruppens samlede størrelse innen en rekke områder som for eksempel innkjøp. Effekten er at vi skaper lønnsomme bedrifter, aksjonærverdier, trygge arbeidsplasser og ikke minst styrker vi våre enheters konkurransekraft.

Vi er altså organisert som et PE-selskap, men tenker langsiktig og industrielt. Vi har muligheten til å børsnotere eller selge plattformer når de er modne, hvis det gir størst verdi for aksjonærene i ININ Group. Likevel har vi et evighetsperspektiv på eierskapet, vi bygger solide, gode og lønnsomme enheter med mål om å være ledende innen hvert av segmentene vi engasjerer oss i.

Hvis samfunnet skal lykkes med det grønne skiftet, må infrastrukturen være på plass og i en tilstand som gjør den stabil og pålitelig, dette gjelder både innen områder som transport av mennesker og gods så vel som tilgang på energi. Ikke bare må det produseres mer energi for å møte de økte behov som det grønne skiftet krever, men vi må også ha en infrastruktur som kan transportere og distribuere energien dit den skal brukes. Samtidig må vi som samfunn bli mye bedre til å vedlikeholde, ta vare på og forlenge levetiden til den infrastruktur vi allerede har.

Dette krever betydelige investeringer. Anerkjennelsen av behovet er politisk omforent i Norden, og viljen til å investere i infrastruktur er betydelig. I alle de nordiske landene støttes det grønne skiftet med store langsiktige investeringsplaner, og forpliktelser til investeringer innen infrastruktur.

ININ Group har allerede fire sterke plattformer etablert

Hver plattform utvikles som en selvstendig enhet. Samtidig er det betydelige synergier mellom de respektive plattformene, som vi i ININ Group og lederne i de respektive plattformselskapene kontinuerlig jobber med å dyrke og utvikle.
Vi samarbeider tett med ledelsen og de ansatte i hver plattform, hvor det er mange svært dyktige bransje- og fagspesialister innen sine felt.

Nordic Infrastructure Group (N.I.G)

N.I.G bygger, vedlikeholder og rehabiliterer jernbane, trikkespor og t-bane i Norden.

En viktig del av det grønne skiftet er å frakte både mennesker og gods på en bedre og mer miljøvennlig måte. Dette området får stor oppmerksomhet over hele Norden, og markedet er i sterk vekst med stor etterspørsel etter den kompetansen vi besitter gjennom N.I.G.

Dette markedet er betydelig og vil fortsette å vokse. I år investeres det mer enn 30 milliarder kroner bare i Norge innen jernbane, i tillegg til investeringer i t-bane og trikk. Vi er klar over den store etterslepet i vedlikehold, det vil si at det har vært manglende investeringer gjennom tiår, og den eksisterende banen har ikke blitt tilstrekkelig ivaretatt. Dette resulterer i stadig flere feil og mangler som påvirker påliteligheten på banen. Det satses sterkt på å forbedre banen.

I forslaget til nytt statsbudsjett anslår regjeringen vedlikeholdsetterslepet til rekordhøye 32 milliarder kroner i Norge. Vi opererer både i Norge og Sverige, hvor den svenske jernbanen er tre ganger så stor. Mens vi har 4200 km med jernbane i Norge, har Sverige 12 000 km. Sverige står overfor de samme utfordringene og behovet for fornyelse som Norge.

For at jernbanen skal være et reelt alternativ for grønn transport, må den også elektrifiseres. I dag er faktisk rundt 40% av jernbanen i Norge ikke elektrifisert og bruker diesel lokomotiver på store deler av banen. Vi ser nå store prosjekter for elektrifisering og oppgradering i Sverige. Vi tror også at Norge vil øke innsatsen for å elektrifisere jernbanen i de kommende årene.

Det er bred politisk enighet om satsning på jernbane i Norden, da det er ansett som en viktig del av det grønne skiftet. Investeringene og satsningene er økende og forutsigbare, med 12-årige planer for investeringer gjennom Nasjonal Transport Plan (NTP) i de nordiske landene. N.I.G besitter nødvendig kompetanse og har som mål å være en pålitelig leverandør som bidrar til dette.

LAJE AS

Gjennom LAJE sørger vi for bygging og vedlikehold av kraftforsyning, ladestasjoner, tele- og fibernett, som utgjør en svært viktig del av den elektrifiseringen som nå pågår. Det er et enormt behov for å oppgradere kraftlinjer og distribusjonsnett over hele Norden.

LAJE har en solid posisjon innen et infrastruktursegment som vi er overbevist om vil oppleve betydelig vekst i tiden som kommer. Som du sikkert vet, har vi utfordringer med gamle og dårlige kraftlinjer både i Norge og Sverige.

Faktisk investeres det mindre i år enn i 2019 i vedlikehold av nettet i Norge. Vi har rett og slett ikke kapasitet til å transportere og distribuere energien som produseres rundt i landet til steder der behovet faktisk er, spesielt når det gjelder effektiv overføring av energi fra nord til sør.

Samtidig står vi midt i det grønne skiftet, hvor elektrifisering er en viktig målsetning. Det kreves en rekke tiltak for å produsere all den strømmen som trengs på en miljøvennlig måte i fremtiden. Det bygges batterifabrikker som trenger energi, datasentre med store krav til datatransport og tilgang til energi, elektriske kjøretøy, biler, tog og mer, som alle krever strøm.

Uansett hvor energi produseres, enten det er fra fjell, vann eller land, er én ting sikkert: Den produserte energien må transporteres og gjøres tilgjengelig. Dette er noe som dagens kraftlinjer ikke klarer, og en fullstendig oppgradering vil ta tid. Det samme gjelder for datatransport; fibernettverket i Norge er overbelastet, og det pågår betydelig kapasitetsøkning for å møte kravene i et stadig mer digitalisert samfunn. Innen begge områder er LAJE en kompetent aktør.

Vi befinner oss nå i en fase der det diskuteres og avgjøres hvor og hvordan strøm skal produseres og transporteres. Deretter vil vi oppleve en fase med massive oppgraderinger og utvidelser av kraftdistribusjonsnettet. LAJE opererer innen områdene Energi, Lading og Fiber & Tele, og er dermed godt rustet til å delta i den veksten vi nå ser komme.

INSPEKT​

INSPEKT tester, sertifiserer og utfører tredjepartsinspeksjoner av infrastruktur med mål om å sikre, trygge og forlenge levetiden på infrastruktur, samtidig som vi arbeider for å forhindre uønskede hendelser som utslipp og ulykker.

I INSPEKT fremmer vi og bruker vår egenutviklede, patenterte skanner (ELOP), som gir oss betydelige muligheter til å bedre forstå tilstanden til betongkonstruksjoner. INSPEKT opererer innen det vi kaller TIC (Testing, Inspection, Certification) og NDT (Non-Destructive Testing).

Ønsket er at infrastruktur skal vare så lenge som mulig, forårsake minimal forurensning og være trygg. Dette har ført til økt etterspørsel etter tredjeparts testing, inspeksjoner og sertifiseringer. Vi har tatt en betydelig rolle i dette sterkt voksende markedet, som for det meste ikke er konsolidert. Vi har ambisjoner om å være en ledende privat aktør og spille en aktiv rolle som konsolidator i årene som kommer. Vårt mål er å være en av de tre ledende aktørene i Norden innen tre år.

Vårt overordnede mål er å sørge for at våre aksjonærer og partnere er like stolte av å være en del av ININ Group som våre ansatte er av å være en del av dette. Det vi bygger skal være bærekraftig og verdiskapende for deg som aksjonær og partner i ININ Group.

TW Gruppen AS

Masshåndteringsspesialisten TW Gruppen er det nyeste tilskuddet til ININ Group. TW Gruppen består av tre selskaper som tilbyr en fullstendig verdikjede for massehåndtering og -resirkulering. Dette inkluderer mottak av forurensede gravemasser, rensing og resirkulering av forurensede masser ved et moderne innendørs renseanlegg utenfor Oslo i Disenå, samt transport av både forurensede og resirkulerte masser til og fra Disenå-anlegget.

De forurensede massene som vi tar imot, blir grundig vasket, renset og gjort gjenbrukbare. Dette bidrar til å unngå unødvendig uttak av rene masser fra naturen.

Det er interessant å merke seg at i Europa er det en økende tendens blant flere land til å kreve gjenbruk av forurensede masser. For eksempel gjenbruker Nederland mer enn 90 prosent av de forurensede massene, mens Norge henger etter med mindre enn 1% gjenbruk. Vi tror imidlertid at Norge vil stramme inn kravene til gjenbruk i fremtiden.

Norske myndigheter legger stadig større press på utviklere og entreprenører for å fremme gjenbruk av resirkulerte gravemasser. Kommunale, statlige og andre offentlige anbud og kontrakter stiller nå krav om miljø og bærekraft. Det forventes at dette markedet vil vokse betydelig i de kommende tiårene.

Allerede nå ser bransjen økte krav om bærekraft i anbudene. Spesielt byer som Oslo, Stockholm, Gøteborg og andre større byer går foran og krever mer av entreprenørene når det gjelder miljø og gjenbruk.

I dag er det kun fire anlegg i Norge som har kapasitet til å vaske og resirkulere forurensede gravemasser, og ett av dem tilhører oss.

Vi håper dette ga deg en god innføring i hvor ININ er i dag, hvordan vi tenker og hva vi ønsker oppnå. Vi ser fantastiske muligheter innen alle de fire segmentene vi her har beskrevet, og vi tror at den sterke veksten vi nå opplever i ININ vil fortsette i tiden som kommer. Vårt mål er å bidra positivt til det grønne skiftet samtidig som vi sikrer god avkastning og verdiskapning for våre aksjonærer.

Til slutt ønsker jeg å oppfordre deg til å delta den 21. november når vi presenterer resultatene for tredje kvartal. Vi vil da gi en mer detaljert gjennomgang av tall, drift og våre forventninger for fremtiden. Invitasjonen til kvartalsoppdateringen vil bli tilgjengelig på våre nettsider og i sosiale medier en uke før arrangementet, den 14. november 2023. Vi håper du vil delta og få mer innsikt i alt det spennende som skjer i ININ Group!

Vi gleder oss til en spennende fortsettelse sammen.

Med takk for innsats og tillit,

Øivind Horpestad
CEO
ININ Group AS

More news

ININ Group Q3 company update

ININ Group AS reports a revenue of NOK 197.5 million in this year’s third quarter, an increase of 92 percent...

Read more


Invitation to Q3 2023 company update

ININ invites investors, analysts, and media to a Q3 2023 company update.   Date: Tuesday 21 November 2023  Time: 08:30 CET ...

Read more


Acquisition of LAJE completed

ININ Group has today completed the acquisition of 100 percent of the shares in LAJE AS, a large regional infrastructure...

Read more